Dự án loa

Thiết kế phân tần nâng cấp loa 2 đường tiếng lên 3 đường tiếng sử dụng driver Seas cổ.
Anh Cảnh đang có một cặp loa thùng bookshelf DIY sử dụng cặp củ Scanspeak đời cổ và một cắp loa tép dome MB HTL 1319 và bộ phân tần DIY sử dụng các linh kiện kém phẩm chất với mong muốn nâng cấp bộ loa hiện tại thành 3...
Đo đạc và thiết kế phân tần bộ loa 4 way của anh Cường
Anh Cường mang đến cho chúng tôi 4 cặp loa khác nhau, hầu như là không có một thông tin gì của chúng ngoại trừ kích thước và trở kháng loa.Loa 30cm màng xanh, nam châm ferrite.Sau khi đo đac các thông số cơ bản T/S của loa thì thấy...